EERSTE GESPREK

Nadat u zich telefonisch heeft aangemeld volgt er een eerste afspraak.
In dit eerste gesprek ontvangt u schriftelijke informatie waarin een aantal afspraken over mijn praktijkvoering zijn opgenomen. Tevens wordt u een folder uitgereikt met allerlei relevante informatie over mijn beroepsuitoefening als vrijgevestigde psycholoog. Verder wordt u gevraagd of uw wil deelnemen aan een effectmeting door de een klachtenlijst (OQ-4) in te vullen voorafgaand en bij afsluiting van de behandeling.
Voor het eerste gesprek wordt u geacht het volgende mee te nemen: uw zorgverzekeringspas, uw iden
titeitsbewijs (rijbewijs, ID-kaart of paspoort) en de schriftelijke verwijzing van uw huisarts.

In dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:
Uw klachten en/of problemen, eerdere hulp die u heeft gehad, uw huidige functioneren en eventueel uw voorgeschiedenis en of u medicijnen gebruikt. Daarnaast staan we stil bij uw hulpvraag en het doel van de behandeling. Er wordt met u gekeken welke vorm van hulp het beste past bij de reden van uw aanmelding. Hiermee wordt de intake-fase afgerond. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld en met u besproken. Met uw toestemming zal een kopie van dit behandelplan naar uw huisarts worden verstuurd (zie ook: privacy).

Na afronding van de behandeling, ontvangt uw huisarts (met uw goedkeuring) een eindrapportage. In  het laatste ge
sprek wordt u gevraagd nogmaals de klachtenlijst (OQ-45) in te vullen tezamen met een cliĆ«nttevredenheidsvragenlijst. Deze vragenlijsten worden u digitaal toegestuurd en anoniem verwerkt.  
Uw dossier wordt na uitschrijving 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. Inzage in uw dossier vindt uitsluitend plaats met uw schriftelijke toestemming.