PRIVACY

Iedere ingeschreven cliënt heeft een eigen dossier welke bestaat uit twee delen namelijk: een papieren dossier en een digitaal dossier (Incura)

HET PAPIEREN DOSSIER

Het papieren dossier bestaat uit:
Voorblad (naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, naam van de huisarts en het data-overzicht van de behandelingen)
Een toestemmingsverklaring voor informatie-overdracht naar uw huisarts, ondertekend door de cliënt.
Het al dan niet door de cliënt ingevulde (digitale) aanmeldingsformulier.
Het ingevulde en ondertekende behandelplan.
De verwijsbrief van de huisarts en andere schriftelijke communicatie van derden (huisarts, verwijzers etc.)
De uitslagen/resultaten van de afgenomen vragenlijsten.
De voortgangsrapportage en schriftelijke aantekeningen
Dit dossier wordt in een afgesloten kast bewaard. Na uitschrijving worden deze gegevens digitaal opgeslagen.

HET DIGITALE DOSSIER

Dit dossier bestaat uit gegevens die opgenomen zijn in Incura, een computerprogramma voor psychologen werkend in de generalistische basis GGZ. Dit digitale dossier is alleen toegankelijk voor de behandelaar.

INZAGE

De cliënt heeft het recht om de gegevens die verzameld zijn in het kader van de intake en de behandeling in te zien. Bij voorkeur maakt u daarvoor een afspraak.

INFORMATIE AAN DERDEN

Uw huisarts wordt geïnformeerd over het begin ( behandelplan) en de afsluiting (eindrapportage)van de behandeling, mits u daarvoor toestemming gegeven heeft. Dat geldt ook voor informatie aan derden.
De zorgverzekeraar krijgt wel inzage in de "prestatie" maar niet in de diagnose of inhoud van de behandeling.
Hulpverleners die GB-GGZ leveren, zijn verplicht bepaalde gegevens aan te leveren aan het DBC (diagnose behandel combinatie) Informatie Systeem (DIS). Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen en worden via beveiligde routes overgedragen. Als de cliënt er bezwaar tegen heeft dat de gegevens aan DIS worden doorgegeven, kan de cliënt een privacyverklaring invullen.
Daarnaast moet informatie over het verloop van de behandeling (middels vragenlijsten) aangeleverd worden aan de Stichting Benchmark GGZ. Deze informatie wordt gebruikt om behandelaars informatie te geven over hun prestaties in vergelijking met die van anderen. Ook deze informatie is niet herleidbaar tot individuele personen die in behandeling zijn.
Als de cliënt een vragenlijst heeft ingevuld, dan wordt de uitslag hiervan individueel met u besproken.