De Praktijk

Aanmelding

U kunt zich op verwijzing van uw huisarts aanmelden. Dit kan telefonisch op 040-2260443.

Tijdens gesprekken met cliënten kan de telefoon niet worden opgenomen, spreek dan uw naam en telefoonnummer in op het antwoordapparaat. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Daarnaast is het mogelijk u aan te melden via de mail: cdelenne@hslnet.nl. Of u maakt gebruik van het aanmeldingsformulier op deze website. Graag zou ik u willen vragen om bij het eerste gesprek het volgende mee te brengen: verwijsbrief huisarts, legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas.

Als in de telefonische aanmelding duidelijk wordt dat uw probleem en hulpvraag passen binnen het aanbod van de praktijk, dan worden er een aantal gegevens genoteerd (naam, adres, telefoonnummer etc.) en wordt met u een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. U wordt op de wachtlijst geplaatst als er op korte termijn geen mogelijkheid is voor een gesprek.

De wachttijden zijn wisselend. Bij Wachttijd vindt u de huidige wachttijd.

Mocht het echter zo zijn dat de wachttijd te lang zal duren, dan zal u geadviseerd worden contact op te nemen met collega’s in de regio.

Eerste gesprek

Nadat u zich telefonisch heeft aangemeld volgt er een eerste afspraak.

In dit eerste gesprek ontvangt u schriftelijke informatie waarin een aantal afspraken over mijn praktijkvoering zijn opgenomen. Tevens wordt u een folder uitgereikt met allerlei relevante informatie over mijn beroepsuitoefening als vrijgevestigde psycholoog. Verder wordt u gevraagd of uw wil deelnemen aan een effectmeting door de een klachtenlijst (OQ-4) in te vullen voorafgaand en bij afsluiting van de behandeling.
Voor het eerste gesprek wordt u geacht het volgende mee te nemen: uw zorgverzekeringspas, uw identiteitsbewijs (rijbewijs, ID-kaart of paspoort) en de schriftelijke verwijzing van uw huisarts.

In dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:
Uw klachten en/of problemen, eerdere hulp die u heeft gehad, uw huidige functioneren en eventueel uw voorgeschiedenis en of u medicijnen gebruikt. Daarnaast staan we stil bij uw hulpvraag en het doel van de behandeling. Er wordt met u gekeken welke vorm van hulp het beste past bij de reden van uw aanmelding. Hiermee wordt de intake-fase afgerond. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld en met u besproken. Met uw toestemming zal een kopie van dit behandelplan naar uw huisarts worden verstuurd (zie ook: privacy).

Na afronding van de behandeling, ontvangt uw huisarts (met uw goedkeuring) een eindrapportage. In het laatste gesprek wordt u gevraagd nogmaals de klachtenlijst (OQ-45) in te vullen tezamen met een cliënttevredenheidsvragenlijst. Deze vragenlijsten worden u digitaal toegestuurd en anoniem verwerkt.
Uw dossier wordt na uitschrijving 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. Inzage in uw dossier vindt uitsluitend plaats met uw schriftelijke toestemming.

Wachttijd

In dringende situaties buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost te Weert, tel. 0495-677677 of Huisartsenpost Heeze-Leende 0900-8861.

De huidige wachttijd tussen de (telefonische) aanmelding en het eerste gesprek is 3-4 weken.

 

Wachttijd
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee “soorten” wachttijden:

De aanmeldingswachttijd: het aantal weken tussen de telefonische aanmelding en het moment dat het eerste gesprek (intakegesprek) plaatsvindt.
De behandelingswachttijd: het aantal weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling.
De aanmeldingswachttijd varieert, de huidige wachttijd staat hierboven vermeld. Er is geen behandelingswachttijd, na de intake wordt meteen gestart met de behandeling.

U wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek in volgorde van aanmelding. Uitzondering hierop is als uw huisarts vindt dat een spoedige intake noodzakelijk is en hierover contact met mij opneemt.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende diagnoses of zorgverzekeraars. Wel heb ik voor een aantal zorgverzekeraars een zorgplafond waardoor het voor kan komen dat u in de 2e helft van het jaar niet meer bij mij terecht kunt. Mocht ik voor een bepaalde zorgverzekeraar het zorgplafond bereikt hebben, dan vermeld ik dat op de website.

U kunt altijd contact opnemen met collega’s in de buurt en informeren of u daar sneller geholpen kunt worden. Adressen van collega’s kunt u o.a. vinden via de website van de LVVP: www.lvvp.info.

De LVVP vermeldt hier verder over:
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Tarieven

Voor 2021 zijn met alle met zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ): de nota gaat dan rechtstreeks naar uw zorgverzekering.

 • Achmea met Zilveren Kruis, OZF Achmea Zorgverzekeringen, Interpolis, FBTO en Avéro inclusief haar volmachten
 • Menzis met Menzis en Anderzorg
 • VGZ met VGZ, IZZ, IZA, Zorgverzekeraar UMC, Univé en VGZ Cares
 • Multizorg met ONVZ, ASR, Eno, OWM Zorg en Zekerheid iclusief haar volmachten
 • DSW met Stad Holland Zorgverzekeraar en inTwente Zorgverzekeraar
 • De Friesland
 • CZ met Delta Lloyd en Ohra

De Tarieven zijn voor 2021 als volgt door de NZa vastgesteld:

 • Kort € 522,13

 • Middel € 885,01

 • Intensief € 1434,96

 • Chronisch € 1380,49

 • Onvolledig behandeltraject € 228,04

Deze prijzen zijn van toepassing voor cliënten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien uw zorgaanbieder wel een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar gelden andere lagere prijzen; deze zijn in te zien en op te vragen in de praktijk.

OVP (Overige Producten): voor niet verzekerde zorg
De OVP’s zijn bedoeld voor de niet verzekerde zorg. Het gaat hier om klachten en DSM stoornissen (bijv. aanpassingsstoornissen en relatieproblemen) waarvoor de zorgverzekeraar geen vergoeding geeft..
Deze worden wel per consult aan de cliënt in rekening gebracht t.w.: € 95,00 per gesprek van 45 minuten.

Tarieven
Het tarief dat in rekening gebracht wordt is afhankelijk van de afgesproken ‘prestatie’ of traject. Een prestatie (behandeling) is omschreven als Kort (voor lichte DSM-stoornissen), Middel (voor matige DSM- stoornissen), Intensief (voor ernstigere DSM-stoornissen), Chronisch (voor chronische stabiele stoornissen) en het Onvolledig behandeltraject (voor overgangssituaties, zoals bijv. bij terugverwijzing naar de huisarts).
De minuten die door de NZa hierbij genoemd worden zijn een inschatting van de tijd die gemiddeld nodig is om de zorg te kunnen leveren die hoort bij een ‘prestatie’. Dat is voor Kort 294 minuten, voor Middel 495 minuten en voor Intensief 752 minuten. Chronisch heeft een maximum duur van 750 minuten en mag sporadisch geïndiceerd worden. De prestatie onvolledig behandeltraject heeft een maximum duur van 120 minuten.

Het totaal aantal minuten wordt vastgesteld door alle tijd die besteed is aan de behandeling bij elkaar op te tellen (hierbij kunt u o.a. denken aan de tijd die gemoeid is met de aanmelding, de gesprekken, telefonisch overleg, de voorbereiding en uitwerking van de gesprekken, de administratie en berichtgeving aan bijv. de huisarts).

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GB GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit, vergoed wordt. Het eigen risico is € 385,00 per persoon.

Bij verhindering
Bent u verhinderd, belt u dan minimaal 24 uur van te voren af, dat kan ook door het antwoordapparaat in te spreken of een mail naar de praktijk te sturen.
Belt of mailt u minder dan 24 uur tevoren af of laat u helemaal niets horen, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor dan een nota van € 50,00.

Betalingsvoorwaarden
Voor de in mijn praktijk geldende betalingsvoorwaarden, zie betalingsvoorwaarden.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve GGZ onder de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben en openbaar te maken.

Het door mij ingediende Kwaliteitsstatuut is goedgekeurd en kunt u desgewenst in mijn praktijk inzien.

Vanaf 1 januari 2017 zal Zorginstituut Nederland (ZiN) een openbaar databestand publiceren waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen met een goedgekeurd statuut.

Openingstijden

Maandag

08:00-17:00 uur Leende

Dinsdag

09:00-20:00 uur Leende

Woensdag

09:00-17:00 uur Budel

Donderdag

09:00-20:00 uur Leende

Vrijdag

08:00-17:00 uur Budel

Bezoekadressen

Leende

Valkenswaardseweg 1  
5595 CD Leende

Budel

Grensweg 1  
6021 JW Budel

Telefoonnummer

040-2260443